Rada składa się z trzech do pięciu osób wybranych spośród członków Spółdzielni.

Kadencja Rady wynosi 3 lata i trwa od posiedzenia Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana do posiedzenia Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnicy osób prawnych.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

Kandydat na członka Rady przed dokonaniem wyboru powinien ustnie lub na piśmie złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie oraz że w jego przypadku brak jest przesłanek określonych w art. 56 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (Dz. U. 2003r. Nr 188 poz. 1848, z późn. zm.)

Regulamin Rady Nadzorczej określa wewnętrzną strukturę Rady, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowanie uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje:

  • Przewodniczący Rady  
  • w przypadku nieobecności Przewodniczącego –  jego Zastępca,

w miarę  potrzeb jednak nie mniej niż raz na kwartał. 

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Lesznie:

  • Adamczak Witold– Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Musielak Mirosław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Raczkowska Danuta – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Dubisz Cezary – Członek Rady Nadzorczej

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spotykają się z właścicielami lokali po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W celu uzgodnienia terminu i wskazania członka RN prosimy o kontakt pod nr telefonu 65 5200980