Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” informuje, że w związku z obowiązującym stanem epidemii niemożliwe jest ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Członków. W dniu 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) wprowadzająca regulację dotyczącą terminu odbycia się walnego zgromadzenia spółdzielni. Zgodnie z art. 90 ww. Ustawy, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Wobec powyższego obecnie nikt nie jest w stanie określić, kiedy zostanie przeprowadzone Walne Zgromadzenie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia informować będziemy Członków na tablicach ogłoszeń w budynkach mieszkalnych oraz poprzez stronę internetową.