Zgodnie ze statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Lesznie Zarząd składa się z jednej do trzech osób, wybranych przez Radę w tajnym głosowaniu. Członkiem Zarządu może być osoba nie będąca członkiem Spółdzielni.

Rada może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Odwołanie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i wymaga pisemnego uzasadnienia. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium ( § 48 ust. 1 statutu).

Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych lub w statucie, innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

– podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,

– sporządzanie projektów kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej, a także wieloletnich i rocznych planów działalności gospodarczej,

– prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

– zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

– sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie ich Radzie i Walnemu Zgromadzeniu,

– zawieranie umów, zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

– udzielenie pełnomocnictw,

– współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie i Walnemu Zgromadzeniu.

Zarząd wieloosobowy pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd swoje funkcje wykonuje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu. Regulamin Zarządu określi sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych/ tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne.

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółdzielni składają swoje podpisy pod pieczątką Spółdzielni – w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu- lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik Zarządu ).

Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem Spółdzielnią lub jej wyodrębnioną organizacyjnie i gospodarczo jednostką, a także pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczegółowych.

Udzielanie pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem Spółdzielnią lub jej wyodrębnioną organizacyjnie i gospodarczo jednostką wymaga uprzedniej zgody Rady.

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” aktualnie Zarząd jest jednoosobowy. Funkcję  Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Lesznie od dnia 01.09.2021r. pełni Paweł Ciesielski.