Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z siedzibą w Lesznie , ul. Jana Ostroroga 32A, nr tel.65 520 09 80, email sekretariat@budowlani.pl.

2) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1a),b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, wykonania umowy oraz archiwizowania danych.

3) W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione jedynie odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

6) Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wniosek o usunięcie danych uniemożliwi uczestnictwo w postępowaniu przetargowym.

7) Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu.

9) Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w tym będących wynikiem profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA NAJEMCÓW MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻU PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z siedzibą w Lesznie , ul. Jana Ostroroga 32A, nr tel.65 520 09 80, email sekretariat@budowlani.pl,

2) dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1b RODO w celu wykonania umowy,

3) dane osobowe będą przekazywane jedynie odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny,

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

5) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez administratora,

6) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy,

9) Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z siedzibą w Lesznie , ul. Jana Ostroroga 32A, nr tel.65 520 09 80, email sekretariat@budowlani.pl,

2) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:

– wykonania czynności przed zawarciem umowy,

– wykonania umowy,

– archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy.

3) w trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione jedynie odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny,

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

5) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

6) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy.

8) Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w tym będących wynikiem profilowania.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z siedzibą w Lesznie , ul. Jana Ostroroga 32A, nr tel.65 520 09 80, email sekretariat@budowlani.pl,

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z siedzibą w Lesznie , ul. Jana Ostroroga 32A, nr tel.65 520 09 80, email sekretariat@budowlani.pl.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych.

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy np. Policja.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Monitoring jest czynny całodobowo i obejmuje drogi, parkingi i place zabaw znajdujące się na osiedlu Jana Ostroroga.

7. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni.

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.