Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni

działającym na podstawie:

  1. Przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. „Prawo spółdzielcze” (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 275 t.j. z późniejszymi zmianami);
  2. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. „ O spółdzielniach mieszkaniowych” (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1208 z późniejszymi zmianami);
  3. § 43 do § 50 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”;
  4. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”.

    Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Ponadto na żądanie Rady lub przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków, nie mniej niż trzech członków wyrażone w podpisanym przez nich wniosku, z podaniem celu jego zwołania, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się odbyć przed upływem czterech tygodni od daty zgłoszenia żądania.
    Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.